Jazda po alkoholu, a wcześniejsza niekaralność

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Skazany za jazdę pod wpływem alkoholu ma również obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Na wymiar kary za jazdę po alkoholu może mieć wpływ wiele czynników (zobacz jakie na: autoadwokat.pl). Zgodnie z art. 53 § 2 kk, sąd przy wymierzaniu kary uwzględnia między innymi czynniki osobiste – tj. motywację I sposób zachowania się sprawcy, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa I zachowanie się po jego popełnieniu. W sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk jako okoliczność łagodzącą Sąd może potraktować na przykład wcześniejszą niekaralność oskarżonego oraz jego nieposzlakowaną opinię w miejscu zamieszkania.

Uprzednia niekaralność sprawcy umożliwia również orzeczenie przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania. Zgodnie z art. 66 § 1 kk, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości I warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby wynoszący od roku do 3 lat (od daty uprawomocnienia się wyroku). W przypadku warunkowego umorzenia postępowanie karne za jazdę po alkoholu sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczający 2 lat. Orzeczenie środka karnego nie jest w tym wypadku obligatoryjne (inaczej niż w razie skazania, gdzie sąd zawsze orzeka zakaz prowadzenia pojazdów) – w związku z tym może zdarzyć się, że oskarżony w ogóle nie straci prawa jazdy.

Czy da się odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol? Zobacz: https://autoadwokat.pl/jazda-po-alkoholu-jak-mozemy-ci-pomoc/

Warto mieć jednak na uwadze to, że sąd podejmie warunkowo umorzone postępowanie, jeżeli oskarżony ponownie popełni to samo przestępstwo, za które został prawomocnie skazany. Oznacza to również surowsze kary. Zgodnie z art. 178a § 4 kk, za ponowną jazdę po alkoholu sąd orzeka karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat . Do tego recydywistom grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne w wysokości od 10 tys. do 60 tys. Złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here