Każdy kierowca, który posiada ważne ubezpieczenie OC ma prawo korzystać z samochodu zastępczego w ramach polisy OC sprawcy. Niestety prawo to nie jest niepodważalne i w praktyce przekonanie firmy ubezpieczeniowej o konieczności najmu auta zastępczego często graniczy z cudem. W jakich okolicznościach można więc z powodzeniem wnioskować o samochód zastępczy dla poszkodowanego?

Kto może dostać samochód zastępczy?

To, że firmy ubezpieczeniowe są raczej niechętne do pokrywania kosztów wynajmu samochodu zastępczego jest zrozumiałe i uzasadnione, gdyż wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Towarzystwa ubezpieczeniowe obwarowują się więc dodatkowymi zapisami i wymogami dotyczącymi samochodu zastępczego dla poszkodowanego. Zgodnie z tymi regułami, a także w myśl artykułu 361 §2 Kodeksu Cywilnego, w ramach polisy OC ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć koszty likwidacji szkody, a także koszty następstw szkody. W związku z tym, auto zastępcze przysługuje poszkodowanym, którzy prowadzą działalność wiążącą się z koniecznością posiadania własnego samochodu (m. in. firmy przewozowe i transportowe). Nie ma również żadnych przeciwwskazań na pokrycie kosztów wynajmu samochodu zastępczego dla osób dojeżdżających na rehabilitacje lub leczenie. Również pracownicy mobilni bez trudu dostaną samochód zastępczy. Jednak już takie powody jak duża odległość od przystanku autobusowego, konieczność dowożenia małych dzieci do żłobka, albo dezorganizacja i utrudnienia życia zawodowego oraz rodzinnego nie są dla firm ubezpieczeniowych dostateczną przesłanką do pokrycia kosztów wynajmu samochodu zastępczego dla poszkodowanego.

Dobra zmiana

Sceptycyzm firm ubezpieczeniowych to naturalna postawa. Jednak poszkodowani coraz częściej i coraz skuteczniej domagają się samochodu zastępczego, nierzadko odwołując się do Rzecznika Poszkodowanych czy kierując sprawę na drogę sądową. O ile jeszcze kilka lat temu ubezpieczalnie mogły dyktować warunki w sprawie samochodu zastępczego dla poszkodowanych, o tyle obecnie dochodzi do zmian korzystnych dla poszkodowanych. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 2011 roku (sygn. akt III CZP 05/11) „odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”. Innymi słowy samochód zastępczy na koszt firmy ubezpieczeniowej sprawcy przysługuje każdemu poszkodowanemu.

Pokrycie kosztów samochodu zastępczego

Należy pamiętać, że w kwestii samochodu zastępczego dla poszkodowanego, firmy ubezpieczeniowe nie zostały całkowicie pozbawione jakichkolwiek praw. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że Kodeks Cywilny przewiduje zwrot kosztów najmu auta zastępczego. Oznacza to, że poszkodowany płaci za samochód zastępczy z własnej kieszeni, a dopiero później wnioskuje do firmy ubezpieczeniowej o pokrycie tych wydatków. To również pewne zabezpieczenie dla ubezpieczalni, które mogą zweryfikować, czy poszkodowany nie okaże się naciągaczem. Istotne jest, aby samochód zastępczy należał do tej samej lub podobnej klasy, co uszkodzony samochód poszkodowanego. Ważne jest także, by koszty wynajmu mieściły się w średniej kwocie tego typu usług dla danego obszaru. Ponadto poszkodowany musi przedstawić firmie ubezpieczeniowej umowę wypożyczenia lub fakturę potwierdzającą wynajem samochodu zastępczego. Co więcej, poszkodowany powinien również wziąć pod uwagę konieczność minimalizacji kosztów i rozważyć możliwość korzystania z taksówki, zamiast samochodu zastępczego. W przypadku, gdy koszty za samochód zastępczy dla poszkodowanego okażą się zbyt wysokie i nieuzasadnione, firma ubezpieczeniowa ma pełne prawo odmówić pokrycia tych wydatków lub zwrócić jedynie część kosztów najmu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here