Zasady oznakowania opakowań produktów niebezpiecznych

Na rynku dostępne jest wiele produktów, które klasyfikowane są jako niebezpieczne. Wśród nich można wyróżnić substancje użytku codziennego, które są obecne w większości gospodarstw domowych. Warto wiedzieć jakie są podstawowe zasady oznakowania opakowań niebezpiecznych produktów i o czym należy pamiętać podczas ich stosowania.  

Oznakowanie produktów „niebezpiecznych” o czym warto pamiętać?

Przed wprowadzeniem do obrotu jakichkolwiek substancji chemicznych, producent musi ustalić czy mogą one stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska i dla zdrowia ludzi. Jeśli jakieś substancje zostaną oznaczone za niebezpieczne muszą zostać we właściwy sposób oznakowane. 

Warto zaznaczyć, że klasyfikowanie i oznakowanie wszelkich produktów niebezpiecznych powinno być zgłoszone do wykazu, który jest prowadzony przez Europejską Agencję Chemikaliów. Proces zgłoszenia jest nieodpłatny i musi nastąpić maksymalnie do miesiąca po wprowadzeniu do obrotu danego produktu. 

Etykiety informacyjne produktów niebezpiecznych powinny być przygotowane w języku urzędowym danego państwa, w którym produkt został wprowadzony do obrotu. W przygotowaniu etykiet informacyjnych substancji chemicznych i produktów niebezpiecznych pomoże https://consultchem.pl/

Oznakowanie powinno obejmować nazwę, która pozwoli na identyfikację substancji, a także nazwę substancji niebezpiecznej, siedzibę firmy i stosowne znaki ostrzegawcze. Dodatkowo etykieta powinna zawierać piktogramy i zwroty H oraz P. 

Etykiety na tego typu produktach, powinny być trwale do nich przytwierdzone i wyraźnie odznaczające się od tła. Natomiast wielkość tekstów i odstępy między znakami maja być dobrane w taki sposób, aby można było łatwo je odczytać. 

Na produktach niebezpiecznych powinny także znajdować się stosowne hasła ostrzegawcze, zgodne z klasyfikacją danej substancji. Jeżeli mowa o produktach wyższego zagrożenia, konieczne jest zastosowanie hasła „niebezpieczeństwo”, natomiast w przypadku niższych zagrożeń wystarczy hasło „uwaga”. Przepisy wskazują także na to, że na danej substancji powinny się znajdować stosowne informacje uzupełniające, które wskazują na ewentualne właściwości zdrowotne i fizyczne, które użytkownik powinien mieć na uwadze. 

Przepisy dotyczące oznakowania opakowań produktów chemicznych

Wszelkie informacje dotyczące oznakowania opakowań produktów niebezpiecznych są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych oraz mieszanin niebezpiecznych i niektórych mieszanin. 

Rozporządzenie dokładnie określa sposób oznaczania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, a także sposób tworzenia nazw, które umożliwiają identyfikację danych substancji i kategorie substancji niebezpiecznych. W dokumencie określony jest także sposób uzyskiwania zgody Inspektora spraw Substancji Chemicznych na zastosowanie nazwy alternatywnej. 

Zgodnie z prawem, każde oznakowanie substancji niebezpiecznej powinno zawierać takie informacje jak nazwa substancji, adres, siedziba i numer telefonów przedsiębiorcy, który wprowadził substancję w obrót, a także znaki ostrzegawcze. 

Na oznakowaniu nie umieszcza się zwrotów R i S, jeśli są one nie potrzebne w odniesieniu do danego produktu. 

Do rozporządzenia dołączone są dwa załączniki. Pierwszy z nich dotyczy wzorów poszczególnych znaków ostrzegawczych, a także napisów, które określają ich znaczenie, a drugi tego jak powinny brzmieć zwroty dotyczące bezpiecznego stosowania danych substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne i jakie powinny być ich numery. 

Tylko właściwie opisane i oznakowane substancje i produkty niebezpieczne mogą zostać wprowadzone w obrót. Jest to bardzo ważne i każdy producent jest zobligowany do dopilnowania tej kwestii. Piktogramy znajdujące się na etykietach powinny być przygotowane zgodnie z ogólnie obowiązującym wzorem, tak aby każdy bez problemu mógł je zrozumieć i zastosować. Oznaczenia powinny być czarne i powinny się znajdować na żółto pomarańczowym tle. Jest to bardzo ważne. Ponadto w napisać ostrzegawczych, nie powinno się stosować takich zwrotów jak „produkt”. Powinny być one krótkie i zwarte. Zwykle wystarczą tylko określenia typu: „skrajnie łatwopalny”, „bardzo toksyczny”, czy „wybuchowy”. Nadmiar informacji nie ułatwia odbioru.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here