Deklaracja CIT-8

W polskim systemie podatkowym znalazł się podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT. Przed jego uregulowaniem konieczne jest złożenie deklaracji CIT-8. Podobnie jak w przypadku innych formularzy podatkowych, osoby składające zeznanie roczne mają wiele pytań i wątpliwości. Aby załatwić sprawę, mogą szukać pomocy w urzędzie skarbowym, a dużym ułatwieniem w dopełnieniu formalności będzie możliwość złożenia CIT-8 online.

1. Co znajduje się w deklaracji CIT-8?

2. Kto powinien złożyć deklarację CIT-8?

3. Zerowa deklaracja CIT-8

4. Odliczenia w CIT-8

Podatek CIT obowiązuje już od blisko 30 lat i zasila budżet państwa. Obliczany jest na podstawie dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne i w przeciwieństwie do PITu nie ma charakteru osobistego, a więc podatnicy nie mogą obniżyć go o kwotę wolną od opodatkowania. W przepisach znalazło się rozróżnienie dwóch stawek – podstawowej wynoszącej 19% i preferencyjnej – 15%.

1. Co znajduje się w deklaracji CIT-8?

Podobnie jak w przypadku każdej deklaracji podatkowej, pojawiają się pytania, jak wypełnić CIT-8. Formularz jest sformalizowany i każdy z podatników CIT musi wypełnić takie same rubryki. Wśród nich najistotniejsze są te, w których podaje się wysokość osiągniętego w poprzednim roku dochodu lub poniesionej straty. Wypełniający deklarację podaje również informacje o przysługujących mu odliczeniach podatkowych, a także kwotę wyliczonego podatku, która musi zostać później uregulowana.

2. Kto powinien złożyć deklarację CIT-8?

Deklaracja CIT-8 składana jest przez wszystkich, na których ciąży obowiązek opłacania podatku. Wśród nich wyróżnia się trzy kategorie podatników. Do pierwszej z nich zalicza się osoby prawne, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne, takie jak związki, stowarzyszenia, partie polityczne czy instytucje kultury. Drugą grupę stanowią jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Ostatnia kategoria to grupy kapitałowe tworzone przez co najmniej dwie spółki kapitałowe i spełniające warunki ustawowe. Wymienieni podatnicy mogą wygodnie złożyć deklarację CIT-8 online, muszą jednak pamiętać o obowiązującym terminie – czyli 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, w którym osiągnięty został dochód.

Deklaracja CIT-8

3. Zerowa deklaracja CIT-8

Wątpliwości dotyczące zasadności składania deklaracji CIT-8 i tego, jak ją wypełnić, pojawiają się u osób, które nie osiągnęły dochodu w poprzednim roku. Należy pamiętać, że zeznanie dotyczy również wysokości poniesionej straty oraz istotne są wszystkie informacje dotyczące przysługujących podatnikowi ulg, zwolnień podatkowych oraz kosztach uzyskania przychodów. Nie zawsze powstaje obowiązek zapłaty podatku, ale wówczas składa się tak zwaną zerową deklarację CIT. Istnieje kilka przypadków, gdy może dojść do takiej sytuacji – dochody może obniżyć zastosowanie zwolnień podatkowych, koszty mogą być wyższe niż uzyskiwane przychody lub podatnik może wykazać zarówno brak dochodów, jak i brak kosztów, co wiąże się na przykład z okresami urlopowymi lub czasowym nieprowadzeniem działalności. W każdym przypadku podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 i dotrzymania obowiązujących terminów.

4. Odliczenia w CIT-8

Na wysokość podatku CIT mogą wpłynąć dokonywane przed podatnika odliczenia i zwolnienia. Wypełniając deklarację podatkową, należy wówczas pamiętać nie tylko o formularzu CIT-8, ale także o załączniku CIT-8/O. Do podstawowych odliczeń, najczęściej wykazywanych przez podatników, należą darowizny na cele prospołeczne, cele kultu religijnego oraz badania i rozwój. Łączna kwota odliczeń na cele pożytku publicznego i religijnego nie może przekroczyć 10% dochodu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here