SLA w odniesieniu do usługi kompleksowej obsługi technicznej nieruchomości

Rzetelna informacja zawsze miała ogromną wartość. Wiedza na temat stanu faktycznego, sprawny przepływ wiadomości, możliwe do przewidzenia akcje i ich forma, czas trwania oraz następstwa zawsze stanowiły klucz do osiągnięcia sukcesu w praktycznie każdej dziedzinie. Podobnie ma się sytuacja w przypadku nowoczesnego podejścia do obsługi technicznej nieruchomości.

SLA (ang. Service Level Agreement) to pojęcie oznaczające umowę o ściśle określonych parametrach świadczonych usług. Można się z nim spotkać przede wszystkim w przypadku usług informatycznych, jednak jako że rozwiązania z branży IT są implementowane praktycznie we wszystkich dziedzinach życia, SLA staje się obecne również na innych polach działalności, w tym również w obsłudze technicznej nieruchomości.

Na SLA składają się cztery główne filary, będące podstawą każdego systemu budowanego w myśl jego praw. Są to kolejno:

  • stworzenie zbioru zasad, uzgodnień i reguł, które będą obowiązywać wszystkie strony porozumienia,
  • nadzór nad realizowaniem usług z naciskiem na sprawdzanie stopnia zgodności realizowanych działań z przyjętymi założeniami i parametrami,
  • tworzenie protokołów, raportów dostarczających wiedzy na temat osiąganych rezultatów,
  • analiza wyników, korygowanie poszczególnych elementów systemu świadczenia usług, mające na celu optymalizację procesu – minimalizację kosztów, skrócenie czasu reakcji itp.

Kluczowym czynnikiem w przypadku obsługi technicznej obiektów budowlanych jest gromadzenie informacji i możliwość ich efektywnego wykorzystania. Już na samym wstępie należy rozgraniczyć dane pochodzące z zaplanowanych kontroli i przeglądów od informacji związanych z zaistnieniem niespodziewanych zdarzeń, obejmujących swym zakresem wszelkiego rodzaju awarie, wymagające wdrożenia adekwatnych do danej sytuacji działań.

Monitorowanie stanu urządzeń i instalacji w budynku, pozwala na stworzenie harmonogramu prac koniecznych do zapewnienia ciągłości w funkcjonowaniu danego obiektu. Pod uwagę brane są nie tylko bezpieczeństwo i spełnianie norm nakładanych przez prawo budowlane, ale również komfort użytkowników nieruchomości.

Rozbudowana, ale i przejrzysta baza danych, dotycząca stanu poszczególnych systemów i elementów, jest niezwykle użytecznym narzędziem, zapewniającym duży stopień kontroli nad procesami zapewniającymi ciągłość funkcjonowania obiektu.

Drugą płaszczyzną, gdzie szczególnie mocno są widoczne założenia SLA, jest obszar związany z procedurami dotyczącymi zgłaszania awarii, nadzoru nad procesem ich usuwania oraz tworzeniem raportów niezbędnych do podjęcia działań mających na celu zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszłości czy np. przyspieszających procedury gwarancyjne.

Zagadnienie to warto rozwinąć na przykładzie firmy ETSerwis i rozwiązania jakie oferuje ona swoim klientom. Do ich dyspozycji oddany jest między innymi system raportowania usterek za pomocą aplikacji online. Jest to nie tylko sprawna i wygodna droga komunikacji. Pozwala ona na bieżące monitorowanie każdego zgłoszenia, obejmujące jego rodzaj oraz wyszczególnione wszystkie niezbędne kroki zaradcze. Gdy takie zgłoszenie pojawia się w systemie, zostaje mu przypisana indywidualna procedura. Do obsługi zdarzenia przypisani zostają konkretni pracownicy lub zespoły, określone zostają także przewidywane etapy usuwania awarii, wraz z szacunkowym czasem ich realizacji. Klient ma ciągły dostęp do swojego zgłoszenia i może na bieżąco obserwować stan wykonania poszczególnych zadań. Możliwa jest również edycja zgłoszenia i uzupełnianie go o nowe elementy. Po wykonaniu wszystkich prac, opis całej interwencji trafia do archiwum i nadal pozostaje dostępny dla klienta. Tak prowadzone archiwum staje się również pomocnym narzędziem np. w sytuacji wdrażania procedur gwarancyjnych czy modyfikacji zaplanowanych przeglądów i prac serwisowych.

SLA jest obecnie integralnym elementem Facility Managementu. Kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami wymagają precyzyjnych i sprawnych narzędzi, a te można tworzyć właśnie w oparciu o zasady tworzone w duchu SLA.

ETSerwis: Facility Management Gdańsk dostarcza kompleksowe usługi z zakresu obsługi technicznej nieruchomości, kładąc duży nacisk na sprawną komunikację z klientami i oferując tym samym precyzyjną realizację podjętych zobowiązań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here