Zabezpieczenie kredytu

Przed udzieleniem kredytu, bank skrupulatnie sprawdza sytuację finansową swoich klientów. Wszystko po to, by ocenić, czy będą w stanie regularnie spłacać raty. Mimo wszystko czasem zdarza się tak, że kredytobiorca, z różnych przyczyn, nie jest w stanie uregulować zadłużenia. Właśnie po to bank, by móc odzyskać całą kwotę zobowiązania, ustala zabezpieczenie kredytu.

Czym jest zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu to prawne zabezpieczenie zobowiązań dłużnika, które ten zaciągnął wobec banku. Jest to narzędzie powszechnie stosowane przez banki, w celu zapewnienia zwrotu należności z tytułu udzielonego kredytu. Chodzi tu nie tylko o samą kwotę kredytu, ale też wszelkie dodatkowe koszty, takie jak odsetki, czy prowizje i marże, wynikające z nieuregulowania spłaty w wyznaczonym terminie. Bank, udzielając kredytu, akceptuje różne rodzaje zabezpieczeń (najczęściej dzieli się je na osobiste i rzeczowe). Dużo zależy też od rodzaju kredytu. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego będzie ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Z kolei w przypadku kredytu gotówkowego czy konsolidacyjnego, zabezpieczeniem mogą być rzeczy ruchome, sfinansowane za pomocą kredytu.

Od czego zależy forma zabezpieczenia kredytu?

Zabezpieczenia spłaty kredytu najczęściej dzieli się na dwie grupy: osobiste i rzeczowe. Jakie czynniki mają wpływ na wybór formy zabezpieczenia kredytu? Przede wszystkim, są to:

 • rodzaj kredytu (hipoteczny, gotówkowy, konsolidacyjny),
 • wysokość zobowiązania,
 • czas trwania umowy,
 • sytuacja finansowa kredytobiorcy,
 • stopień ryzyka kredytowego, jakie musi ponieść bank.

To oczywiście nie wszystko. Bank, wybierając formę zabezpieczenia kredytu, bierze pod uwagę również to, czy dane zabezpieczenie, pozwoli mu, w stosunkowo krótkim czasie zaspokoić roszczenia.

Osobiste zabezpieczenie kredytu

Najczęściej można spotkać się z dwoma rodzajami zabezpieczeń spłaty kredytu: osobistymi i rzeczowymi. W przypadku zabezpieczeń osobistych na kredytobiorcy spoczywa osobista odpowiedzialność spłaty zobowiązania. Chodzi tu o to, że kredytobiorca odpowiada za zadłużenie całym swoim majątkiem – nie tylko tym, który posiada w momencie zaciągania kredytu, ale też tym, który dopiero nabędzie. Zgromadzony majątek powinien zagwarantować bankowi odzyskanie całej kwoty zadłużenia, wraz z odsetkami i prowizjami.

Osobiste zabezpieczenie kredytu może mieć formę:

 • weksla in blanco,
 • poręczenia wekslowego,
 • poręczenia według prawa cywilnego,
 • gwarancji bankowej,
 • przejęcia długu,
 • cesji wierzytelności,
 • przystąpienia do długu.
Warto wiedzieć

Zabezpieczenie kredytu wpływa na koszty zaciągnięcia zobowiązania. Im zabezpieczenie kredytu będzie wyższe, tym lepsze warunki kredytu będzie mógł uzyskać klient.

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu

W przypadku rzeczowego zabezpieczenia kredytu, kredytobiorca odpowiada jedynie za poszczególne składniki swojego majątku. Tego rodzaju zabezpieczenie może dotyczyć określonej części dóbr zarówno samego kredytobiorcy, jak i osób trzecich i obejmować wszelkiego rodzaju nieruchomości, ruchomości i różne prawa. Wszystko po to, by bank miał gwarancję, że odzyska całą kwotę zadłużenia.

Zabezpieczenia rzeczowe kredytu mogą mieć formę:

 • zastawu ogólnego,
 • zastawu rejestrowego,
 • kaucji,
 • hipoteki,
 • blokady środków na rachunku bankowym,
 • przywłaszczenia na zabezpieczenie,
 • ubezpieczenia kredytu.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego: https://mfinanse.pl/oferta-indywidualna/kredyt-hipoteczny/, w przypadku każdego klienta, jest ustalane indywidualnie. Najczęściej zabezpieczenie kredytu hipotecznego przyjmuje formę:

 • hipoteki na nieruchomości,

Sfinansowana kredytem nieruchomość, stanowi dla banku podstawowe zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Bank może dochodzić swoich roszczeń na podstawie wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Co więcej, nawet, gdy kredytobiorca sprzeda mieszkanie, bank nadal będzie mógł dochodzić swoich praw – jeśli dług nie zostanie uregulowany, wpis hipoteki nie zniknie z księgi wieczystej.

 • rzeczy, będącej własnością kredytobiorcy,

Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być również dobro, którym zarządza kredytobiorca. Chodzi tu np. o sytuację, w której kredytobiorca nie ma wystarczającej ilości środków na wkład własny.

 • majątku osoby trzeciej.

W tym przypadku, odpowiedzialność za uregulowanie należności wobec banku przechodzi na osobę trzecią, a zabezpieczenie kredytu stanowi należąca do niej własność. Osobą trzecią może być ktoś z rodziny, przyjaciel czy bliski znajomy – dla banku nie ma to znaczenia. Liczy się jedynie zgoda tej osoby na obciążenie hipoteką majątku, który posiada.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego to trudny temat, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, warto porozmawiać z ekspertem w tej dziedzinie: https://mfinanse.pl/eksperci-mfinanse/, który będzie w stanie zaproponować najlepsze rozwiązanie.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here